WeFit WeSports WeTennis WeGolf WeFun
Selecteer een pagina

Lesreglement

Algemeen

 • Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. WeTennis Tennisschool heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.

Lesperiode Seizoen Zomer en Winter

 • De tennislessen worden verzorgd door een trainer die door de WeTennis Tennisschool is aangesteld. De zomer periode bestaat uit 18 weken. In de winter wordt er 20 weken (Racketcentrum Houten) en/of 17 weken (T.C. Atalanta) lesgegeven. Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen les plaats tenzij door de trainer en cursisten anders wordt overeengekomen.

Lesduur

Een lesuur duurt binnen in de hal officieel 60 minuten. Een half lesuur binnen in de hal is 30 minuten. Een lesuur duurt buiten officieel 55 minuten. Een half lesuur buiten duurt 25 minuten.

Lesmogelijkheden

 • WeTennis Tennisschool biedt de mogelijkheid tot het volgen van tennislessen voor senioren en junioren. Er worden zowel privélessen als groepslessen aangeboden. De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal beschikbare banen en de in te delen leerlingen.
 • Het volgen van tennisles op de banen van tc Atalanta is alleen mogelijk met een lidmaatschap van de vereniging.
 • De lessen worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven.

Aanmelding

 • Door inschrijving verbindt de leerling zich aan de gehele cursus en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen. Tevens onderwerpt de leerling zich aan de in dit reglement opgenomen regels.
 • Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal drie weken voor aanvang van de cursus. Annulering van de cursus binnen drie weken voor aanvang van de lessen, verplicht tot het betalen van het volledige cursusgeld. De leerling mag wel een vervanger van hetzelfde niveau sturen.
 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene” (niveau/leeftijd/sociaal) groepen te trainen.
 • Tijdens indelen behoudt WeTennis Tennisschool het recht de leerling niet te plaatsen als de groep van het benodigde aantal leerlingen met gelijke sterkte niet samen te stellen is.
 • Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte wordt met de leerlingen overlegd of zij in een kleinere groep willen lessen en de totale kosten willen delen. WeTennis houdt zich het recht voor om in overleg de lesduur procentueel in te korten of het totaal aantal lessen aan te passen.
 • Een lesgroep wordt bij voorkeur ingedeeld met een even aantal van 4 of 8 deelnemers. Bij oneven aantal inschrijvingen per lessoort kan er een deelnemer toegevoegd worden aan een lesgroep.
  Iedereen wordt bij voorkeur 2 weken, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste les op de hoogte gebracht van de plaatsing. Als wij een leerling onverhoopt niet kunnen plaatsen, dan krijgt men dit voor de start van de eerste les gemeld.
 • Het specifieke lesrooster en overige informatie over de lessen ontvangen alle leerlingen schriftelijk per email.

Betaling

 • WeTennis stuurt voor het lesgeld PDF facturen via de mail.
 • Er is geen mogelijkheid voor automatische incasso.
 • Recht op deelname ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld en/of een machtiging tot automatische incasso van het lesgeld.
 • Indien gewenst kan men aangeven (via mail: info@wetennis.nl) de factuur in 2 termijnen te willen betalen.
 • Wanneer er een betalingsherinnering aangemaakt moet worden, wordt voor elke herinnering vijf euro in rekening gebracht.

Les uitval en inhaalles

 • Indien er door externe omstandigheden (bv. slecht weer) niet kan worden getraind:
  • Wordt de eerste vervallen les in overleg met de leerlingen ingehaald
  • Komt de tweede les voor rekening van de leerlingen
  • Wordt de derde vervallen les in overleg met de leerlingen ingehaald
  • Een volgende vervallen les is weer voor rekening van de leerlingen
  • Een les kan maximaal twee keer worden ingehaald.
  • Een eenmaal begonnen les geldt als een gegeven les en wordt niet ingehaald.
  • Geplande inhaallessen die door de weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, worden niet ingehaald.

Verzuim trainer

 • Wanneer een trainer onverhoopt om dringende redenen niet kan lesgeven worden de leerlingen van dit verzuim op de hoogte gesteld. In de eerstvolgende les wordt vastgesteld wanneer de betreffende les wordt ingehaald (eventueel door een vervangende trainer).

Verzuim leerlingen

 • Het niet verschijnen op een les door eigen toedoen, is voor rekening van de leerling zelf.
 • Indien de leerling bijvoorbeeld door ziekte, blessures voor langere tijd niet met de lessen mee kan doen mag hij/zij een ander lid van de verenging in zijn/haar plaats mee laten doen op de dag en tijdstip van zijn eigen les. Indien een vervanger de plaats kan innemen, zal overgegaan worden tot restitutie van het lesgeld van de gemiste lessen en worden de overgenomen lessen bij de vervanger in rekening gebracht. Indien er geen vervanger gevonden kan worden, is de leerling verplicht het lesgeld te voldoen en zal er geen restitutie plaatsvinden.
 • Bij niet naleving van de leerling van de bij inschrijving opgelegde verplichtingen, is WeTennis Tennisschool gerechtigd terstond de overeenkomst te beëindigen zonder de betalingsverplichting op te schorten.

Aansprakelijkheid

 • WeTennis Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de tennislessen, noch diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.

 

X